Back to top

Jaarverslagen

Voorwoord

Beste Leden,

De statutaire jaarvergadering van april 2015 houdt in dat de helft van de zittingstermijn van dit bestuur achter de rug is. Een turbulent jaar op zich, maar op zich niet vreemd. Veranderingen tot stand proberen te brengen en om aan nieuwe, soms niet volledig begrepen eisen van de moeder organisaties te voldoen, zijn zaken die niet zonder de nodige obstructies en turbulentie gaan. Wat het extra zwaar maakt is, dat dit bestuur niet alleen van start moest gaan met het introduceren en implementeren van veranderingen op het management en administratief niveau van de SVB, maar ook op het operationeel vlak van het “dagelijks” voetbal zelf.

De FIFA en de CONCACAF hebben hiervoor een traject van 3 jaar uitgezet, waarbij verwacht werd dat in de periode 2014 een eerste aanzet werd gedaan voor het in uitvoering nemen van de door deze organisatie vastgestelde  
a) nieuwe opzet van de Statuten
b)  management structuur en werkwijze
c) een systeem van licencering, waaraan de top sectie clubs moeten voldoen.  

Voor 2015 stelt men dat de SVB en de Top Sectie Clubs hieraan moeten voldoen om vervolgens in 2016 bij “non-compliance” hierop “afgerekend” te worden.

De aantrekking van specifiek benoemd staf personeel en “support” staf om de diverse functies in te vullen, personeel dat moet voldoen aan de het profiel zoals geschets door de FIFA -CONCACAF. Financiering van de salarissen en het niet voor het rapen liggen van personen die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in Marketing, Communicatie en andere in te vullen directie functies, zijn belangrijke beperkende factoren in de uitvoering van het geheel. Het is te voorzien dat diverse problemen, licentievereisten, ook zal gelden voor de lidorganisaties.  

Conform de eisen van de FIFA moeten de statuten van de SVB verder aangepast worden. De ALV van de SVB heeft gemeend om eerst een concept naar de FIFA te sturen alvorens haar uiteindelijke goedkeuring aan de nieuwe statuten te geven. Hiermede wordt voorkomen dat een zoals de ervaring is geweest, een door de ALV goedgekeurd statuut uiteindelijk door de FIFA “afgekeurd” wordt. Tot op heden heeft de SVB geen reaktie ontvangen van de FIFA.

Het automatiseringsproject van de SVB komt moeizaam van de grond. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is, dat zowel de reeds bestaande digitale als wel hardcopy bestanden ernstig “vervuild” zijn. Het gaat hier om basis zaken als moederlijsten die niet volledig zijn en soms ook niet corresponderen met spelerslijsten. Om de digitalisering successvol te maken, is de medewerking van alle leden vereist. Bij een succesvolle uitvoering hiervan zal er niet alleen een grotere transparantie in de spelersadministratie tot stand worden gebracht, maar zal de SVB de diverse bestanden van verenigingen en lidbonden digitaal aan de belanghebbende vereniging of lidbond kunnen verstrekken ter versterking van hun administratie. Ook de opzet van de website verloopt niet zoals gewenst en ook hier gaat het om basis gegevens van leden waarover de administratie niet beschikt. Het gaat vaak om simpele gegevens over de verenigingen, zoals hun datum van oprichting, logo, bestuurs-gegevens, vestigingsadres, e-mail en of webadres, telefoonnummer van de vereniging, teamfoto’s etc. Verzoeken tot die informatie, leverde niet veel op. Ik doe een beroep op de leden om alle medewerking aan de SVB te verlenen om te geraken tot een goed en betrouwbaar bestand. Een goede uitvoering hiervan door de SVB impliceert dat wij u indirect helpen aan het geven van een deel invulling van een van de licentievoorwaarden waaraan u op korte termijn zal moeten voldoen.

In 2014 heeft de SVB financiering bij de FIFA en CONCACAF aangevraagd voor enkele projecten . Het gaat hierbij om projecten die de SVB in staat moet stellen om via andere mogelijkheden dan alleen kaartenverkoop, verhuur van accomodaties of sponsor gelden aan financiële middelen te geraken. Het gaat hierbij specifiek om het project “Owru Cul” en gelden voor de bouw van een sportwinkel. Voor het laatste zal er bekeken worden om i.s.m. lokale leveranciers van sport artikelen of geheel zelfstandig goederen te betrekken die aan de leden gesleten kunnen worden. De winsten van deze ondernemingen zullen de SVB in staat stellen om de leden beter van dienst te zijn en zodoende ook zelfstandig ontwikkelingen bij de leden kan financieren. Het startsein van het Owru Cul project is op 1 november 2014 gegeven door de President van de CONCACAF, dhr. Jeff Webb.

In het afgelopen jaar is er een evalutatie plaatsgevonden met de Top Sectie Coaches, Jeugd Trainers, en Scheidsrechters. Bij deze evaluatie werden besproken het functioneren van de geledingen zelfs en hun behoeften, gedrag van de spelers en het publiek, tuchtstraffen en arbitrage en het functioneren van de SVB zelf. Dit laatste meer in het bijzonder naar de betreffende geledingen toe. Op basis hiervan zijn er, waar mogelijk, directe acties ondernomen in de vorm van specifieke trainingen warnaar men vroeg. In een meeting gehouden in Tower werd een stuk specifiek beleid, dat uit de evaluaties is voorgekomen, uiteengezet door de SVB.

In verkiezingsdocument heeft opgenomen, namelijk werken aan de totstandbrenging van een dubbele nationaliteit voor nazaten van Surinamers die over een andere nationaliteit beschikken. Het is dit bestuur bekend dat de sportwereld in Suriname reeds jaren geconfronteerd wordt met het gegeven dat talentvolle en vaak jonge sporters die in Suriname geboren zijn, wonen en sporten ons land niet kunnen vertegenwoordigen omdat zijn over een andere, vaak Nederlandse nationaliteit beschikken.

In het afgelopen jaar diende de SVB twee volledig uitgewerkt concept wetsvoorstellen in bij de Nationale Assemblee. Een betreft een aanvulling van de bestaande wetgevingsartikelen met nog een reden voor naturalisatie naast de bestaande. En een wetsvoorstel, waarbij nazaten van Surinamers zoals bepaald in de wet Personen van Surinaamse Afkomst, vanwege het belang van hun professie of beroep voor Suriname, de Surinaamse Nationaliteit toegekend kunnen worden. Alhoewel de SVB in geen enkel wetsartikel het woord voetballer of topsporter in de mond neemt zoals door derden die het wetsartikel op die gronden veroordelen, zien wij het voetballer zijn wel als een professie of beroep waarop de wet zoals door de SVB ingediend van toepassing kan zijn. De door de SVB tegen eind december georganiseerde wedstrijd waarin Prof Voetballers van Surinaamse origine speelden, was onderdeel van de promotie voor de aanname van dit wetsvoorstel. De stand van zaken in deze is dat de SVB, op uitnodiging van de DNA Commissie belast met de uitwerking van het wetsvoorstel, een vruchtbaar gesprek heeft gevoerd. De toezegging werd gedaan door de Voorzitter van de Commissie dhr. A. Paal dat de wet “kant en klaar” voor de “nieuwe DNA” achtergelaten zal worden. Hij zag het nl. niet zitten dat de wet nog voor 25 Mei 2015 een feit zou zijn. De draad zal in 2015 weer opgepakt worden.

John Krishnadath
Voorzitter Surinaamse Voetbal Bond  

Paramaribo, april 2015