Bestuur John Krishnadath nog steeds legitiem bestuur SVB

Middels deze wordt de samenleving geinformeerd, dat de Jaarvergadering van de SVB met vaststaande agendapunten waaronder de behandeling van de notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag en de presentatie van de begroting 2022 is verdaagd als gevolg van:

  1. 1. Voortdurende ernstige verstoring van de vergaderorde vanuit enkele leden. 2. Het niet goedkeuren van de notulen van de ALV van de jaarvergadering 2021 waaronder het verslag van de gehouden bestuursverkiezingen en het op die vergadering door de ledengoedgekeurde jaar- en financieel verslag. Hierdoor is besloten de vergadering te verdagen en de leden in de gelegenheid te stellen de notulen van de jaarvergadering 2021 alsnog door te nemen.

Derhalve is het, na deze verdaging, door de groep Atompai afgeroepen interim bestuur geheel illegitiem en niet statutair.

Dientengevolge zullen alle voetbal – en overige activiteiten vanuit SVB normaal voortgang hebben onder leiding van het rechtmatig gekozen bestuur Krishnadath.

Voorzitter SVB,

 

P