Convocatie Jaarvergadering en Bestuursverkiezing

Paramaribo, 27 februari 2021

Aan: de leden van de Surinaamse Voetbal Bond

Onderwerp: Convocatie Jaarvergadering en Bestuursverkiezing

Geachte leden,

Met inachtneming van de statutaire bepalingen van onze organisatie, de Covid-19 omstandigheden, de vrije dagen rond Pasen, de Holi festiviteiten en de verplichting voor het spelen van internationale FIFA heren WK-kwalificatie wedstrijden op 24 en 27 maart 2021, heeft het bestuur als meest gerede datum voor de Algemene Leden Vergadering en bestuursverkiezing van de SVB het navolgende vastgesteld:

Datum: Zaterdag 20 maart 2021

Tijd: 10:30 uur voor middag

Plaats: Het Emile de la Fuente Sportcomplex aan de Dr. H. Adhi

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Behandeling jaarverslag 2020 ( accountantsverslag)

4. Verslag Verificatie Commissie

5. Benoeming Verkiezingscommissie

6. Verkiezing Bestuur SVB

7. Rondvraag

8. Sluiting

Kandidatenlijsten voor de bestuursverkiezing dienen conform de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de SVB, uiterlijk zaterdag 13 maart 2021 om 12:00 uur voor middag te worden ingediend ten kantore van de Surinaamse Voetbal Bond (Letitia Vriesdelaan m. 7) bij dhr. A Bainath Sah. Administratief Medewerker. Het jaarverslag zal uiterlijk op 13 maart 2021 naar u worden gemaild.

Wij vestigen uw aandacht erop dat alleen rechtspersoonlijkheid bezittende leden, die voldoen aan het gestelde in de statuten en het Huishoudelijk Reglement het stemrecht mogen uitoefenen, en dat U een machtiging dient te overleggen om de vergadering bij te wonen die getekend moet zijn door de voorzitter en de secretaris van uw vereniging of lidbond, danwel de statutaire bevoegden.

Tevens brengen wij onder uw aandacht dat in verband met de Covid-19 protocollen (samenscholingsverbod, temperatuur meting, hand sanitizing en social distancing) slechts één (1) persoon (de gemachtigde) per lid tot de vergadering zal worden toegelaten.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet.

Hoogachtend

Het Bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond

N.B. Als kledingvoorschrift geldt: overhemd, poloshirt (geen mouwloze) Lange broek en gesloten schoeisel

 

P